ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Γενικά, Συνθήκες, Θεσμικά Όργανα και Πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ


Η πολυεθνική ολοκλήρωση είναι η εθελούσια ίδρυση, μεταξύ ανεξαρτήτων κρατών, κοινών θεσμικών οργάνων και η σταδιακή ανάπτυξη από αυτά κοινών πολιτικών που επιδιώκουν κοινούς στόχους και εξυπηρετούν κοινά συμφέροντα. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι η επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ αυτών και του λοιπού κόσμου.
Η πολυεθνική ολοκλήρωση βασίζεται σε κοινές πολιτικές, οι οποίες αναπτύσσονται με μια διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Κοινή πολιτική, όσον αφορά τη διαδικασία πολυεθνικής ολοκλήρωσης, είναι ένα σύνολο κανόνων, αποφάσεων, ενεργειών και συμπεριφορών που προτείνονται ή θεσπίζονται από τα κοινά θεσμικά όργανα, τα οποία έχει ιδρύσει μια ομάδα κρατών και που εφαρμόζονται από τα κοινά όργανα και τα κράτη μέλη.

Το άρθρο αυτό έχει γραφεί στα πλαίσια της προετοιμασίας του φακέλου΄Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας' της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στην ίδια θεματολογία.

Κατεβάστε ΕΔΩ! και διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.