Όλγα: Η αγαπημένη βασίλισσα των Ελλήνων

Posted in Ιστορία

 

Βικιπαιδεία: Διακήρυξη της Αʹ Εθνικής Συνέλευσης Επιδαύρου

Posted in Ιστορία

 


Διακήρυξις τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως
Αʹ Εθνική Συνέλευση Επιδαύρου    

Ἀπόγονοι τοῦ σοφοῦ καὶ φιλανθρώπου ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, σύγχρονοι τῶν νῦν πεφωτισμένων καὶ εὐνομουμένων λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ θεαταὶ τῶν καλῶν, τὰ ὁποία οὗτοι ὑπὸ τὴν ἀδιάρρηκτον τῶν νόμων αἰγίδα ἀπολαμβάνουσιν, ἦτον ἀδύνατον πλέον νὰ ὑποφέρωμεν μέχρις ἀναλγησίας καὶ εὐηθείας τὴν σκληρὰν τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους μάστιγα, ἥτις ἤδη τέσσαρας περίπου αἰῶνας ἐπάταξε τὰς κεφαλὰς ἡμῶν καί, ἀντὶ τοῦ λόγου, τὴν θέλησιν ὡς νόμον γνωρίζουσα, διῴκει καὶ διέταττε τὰ πάντα δεσποτικῶς καὶ αὐτογνωμόνως. Mετὰ μακρὰν δουλείαν ἠναγκάσθημεν, τέλος πάντων, νὰ λάβωμεν τὰ ὅπλα εἱς χεῖρας καὶ νὰ ἐκδικήσωμεν ἑαυτοὺς καὶ τὴν πατρίδα ἡμῶν ἀπὸ μίαν τοιαύτην φρικτὴν καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς ἄδικον τυραννίαν, ἥτις οὐδεμίαν ἄλλην εἶχεν ὁμοίαν, ἢ κἂν δυναμένην ὁπωσοῦν μετ’ αὐτῆς νὰ παραβληθῇ δυναστείαν.

Κωνσταντίνος Λούρος: Σοφία, η ξεχασμένη βασίλισσα με την μεγάλη κοινωφελή προσφορά

Posted in Ιστορία

ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ / 13/01/2018

Η βασίλισσα Σοφία, όταν ήλθε στις 15 Οκτωβρίου του 1889 στην Αθήνα ως Πριγκίπισσα Διαδόχου κι αντίκρυσε την ιστορική πρωτεύουσα της μικρής δοξασμένης αυτής χώρας, απογυμνωμένην από κάθε πρασινάδα, με τους γύρω ιστορικούς βράχους αποψιλωμένους και τους δρόμους της πόλεως με τις πλατείες τους πλαισιωμένες με κάτι μαραμένα δενδράκια, εθεώρησε ως ένα από τα πρώτα καθήκοντά της να ηγηθεί σ΄έναν αγώνα φιλοδασικό, για να μπορέσει να ξυπνήσει στο λαό την αγάπη και το σεβασμό προς τα δένδρα και τα δάση.

Γρηγόρης Νούσιας: Σαν σήμερα (5η Ιανουαρίου) . . . Μια Διαφορετική Επίσκεψη

Posted in Ιστορία

  Ναι, πριν είκοσι οκτώ χρόνια, για πρώτη φορά, η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας εξήρχετο των συνόρων της Ελλάδος, σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κύπρο, με τη σκέψη στα τραγικά γεγονότα του 1974. Ποιά είναι η πρόοδος που έχει συντελεσθεί από τότε στο εθνικό θέμα,όλοι γνωρίζομε:

Αναστάσιος ΜΠΑΣΑΡΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚ 1967 – 50 χρόνια ΠΡΙΝ “ ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ”

Posted in Ιστορία

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚ 1967 – 50 χρόνια ΠΡΙΝ
“ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ”

Το ΚΙΝΗΜΑ του τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου κατά της ΧΟΥΝΤΑΣ, ο ρόλος της τότε ΕΒΑ,  και τα περιστατικά που διαδραματίστηκαν στην 116 ΠΜ, με πρωταγωνιστή τον τότε Δκτη,  Σμχο (Ι) Γ. Π. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟ, όπως τα βίωσε και τα περιγράφει με συγκίνηση, …

… ο τότε νεαρός Ανθσγός (ΜΗ) Αναστάσιος ΜΠΑΣΑΡΑΣ,

Ιδρυτικό Μέλος του ΙΚΑΡΟΥ & Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ.